» Общи събрания на акционерите

Общи събрания на акционерите

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Редовно годишно общо събрание на акционерите - 02.06.2017 г.

Материали
Протокол от годишно общо събрание на акционерите на Медика АД на 02.06.2017 doc
Уведомление по чл. 115, ал. 7 до КФН doc
Покана за годишно общо събрание на акционерите на Медика АД на 02.06.2017 doc
Примерно пълномощно на акционер - юридическо лице doc
Примерно пълномощно на акционер - физическо лице doc
Уведомление от Софарма АД към Медика АД за вписване на допълнителни точки doc
Писмо от Софарма АД за включване на допълнителни въпроси към дневния ред на ГОС на 02.06.2017 doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД за свикване на годишно общо събрание doc
Декларация на Софарма АД по чл. 223а от ТЗ doc
Вътрешна информация по чл. 7 от регламент на ЕП относно пазарната злоупотреба за 2016 г. doc
Втори доклад на УС на Медика по чл. 262и от ТЗ doc
Доклад на УС на Медика по чл. 262и от ТЗ doc
Доклад на независимия одитор за проверка на преобразуване от 24.03.2017 doc
Анекс към приложение №2 към договор за преобразуване чрез вливане от 20.03.2017 doc
Анекс към приложение №1 към договор за преобразуване чрез вливане от 20.03.2017 doc
Анекс към договор за преобразуване чрез вливане от 20.03.2017 doc
Протокол от заседание на одитния комитет doc
Протокол от заседание на НС на Медика АД на 21.03.2017 doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД на 21.03.2017 doc
Протокол от заседание на НС на Медика АД на 20.03.2017 doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД на 20.03.2017 doc
Протокол от заседание на НС на Медика АД на 06.02.2017 doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД на 01.02.2017 doc
Протокол от заседание на НС на Медика АД на 31.01.2017 doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД на 27.01.2017 doc
Приложение №2 към Договор за преобразуване doc
Приложение №1 към Договор за преобразуване doc
Доклад на независимия одитор за проверка на преобразуване doc
Договор за преобразуване чрез вливане между Медика АД и Софарма АД doc
Декларация за корпоративно управление към годишен консолидиран доклад за дейността за 2016 г. doc
Декларация за корпоративно управление към годишен индивидуален доклад за дейността за 2016 г. doc
Декларация по Закона за публично предлагане на ценни книжа за годишния консолидиран финансов отчет за 2016 г. doc
Декларация по Закона за публично предлагане на ценни книжа за годишния индивидуален финансов отчет за 2016 г. doc
Декларация на Ваньо Мишев по Закона за независимия финансов одит doc
Декларация на Иван Иванов по Закона за независимия финансов одит doc
Декларация на Дойчин Станчев по Закона за независимия финансов одит doc
Данни за предложените членове на одитния комитет doc
Статут на одитния комитет на Медика doc
Приложение №11 - информация относно публичното дружество doc
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г. doc
Програма за прилагане на стандартите за добро корпоративно управление за 2016 doc
Годишен консолидиран финансов отчет на Медика АД за 2016 г. doc
Годишен индивидуален финансов отчет на Медика АД за 2016 г. doc
Годишен консолидиран доклад за дейността на Медика 2016 г. doc
Годишен индивидуален доклад за дейността на Медика 2016 г. doc
Годишен консолидиран финансов отчет на Медика АД за 2015 г. doc
Годишен индивидуален финансов отчет на Медика АД за 2015 г. doc
Годишен консолидиран доклад за дейността на Медика 2015 г. doc
Годишен индивидуален доклад за дейността на Медика 2015 г. doc
Годишен консолидиран финансов отчет на Медика АД за 2014 г. doc
Годишен индивидуален финансов отчет на Медика АД за 2014 г. doc
Годишен консолидиран доклад за дейността на Медика 2014 г. doc
Годишен индивидуален доклад за дейността на Медика 2014 г. doc
Индивидуален доклад на независимия одитор doc
Консолидиран доклад на независимия одитор doc
Доклад на одитния комитет doc
Предложение на председателя на УС за решения по т. 10 от дневния ред на ГОС doc
Предложения за решения на УС на Медика АД на ГОС на 02.06.2017 г. doc