» Общи събрания на акционерите

Общи събрания на акционерите

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Извънредно общо събрание на акционерите - 09.12.2016 г.

Материали
Уведомление до БФБ, КФН и обществеността doc
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Медика АД на 09.12.2016 doc
Мотивиран доклад на УС за сделката по член 114 doc
Примерно пълномощно на акционер - юридическо лице doc
Примерно пълномощно на акционер - физическо лице doc
Правила за гласуване чрез пълномощник doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД за свикване на извънредно общо събрание doc
Покана за извънредно общо събрание на акционерите на Медика АД doc

Редовно годишно общо събрание на акционерите - 08.06.2016

Материали
Протокол от годишно общо събрание на акционерите на Медика АД на 08.06.2016 doc
Мотивиран доклад за сделката по член 114 doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД за свикване на годишно общо събрание doc
Покана за годишно общо събрание на акционерите на Медика АД doc
Предложения за решения на УС на Медика АД на ГОС на 08.06.2016 г. doc
Годишен финансов отчет на Медика АД за 2015 г. doc
Доклад за дейността на Медика АД през 2015 г. doc
Доклад на независимия одитор doc
Отчет на директора за връзка с инвеститори doc
Доклад на одитния комитет doc
Протокол от заседание на одитния комитет doc
Примерно пълномощно на акционер - юридическо лице doc
Примерно пълномощно на акционер - физическо лице doc
Правила за гласуване чрез пълномощник doc
Приложение №11 - информация относно публичното дружество doc
Отчет за изпълнение на програмата за прилагане на стандартите за корпоративно управл. за 2015 doc
Програма за прилагане на стандартите за добро корпоративно управление за 2015 doc
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2015 г. doc
Политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на Медика АД doc
Оценка на лицензиран оценител doc