» Общи събрания на акционерите

Общи събрания на акционерите

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Редовно годишно общо събрание на акционерите - 21.05.2015

Материали
Протокол от годишно общо събрание на акционерите на Медика АД на 21.05.2015 doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД за свикване на годишно общо събрание doc
Покана за годишно общо събрание на акционерите на Медика АД doc
Предложения за решения на УС на Медика АД на ГОС на 21.05.2015 г. doc
Годишен финансов отчет на Медика АД за 2014 г. doc
Доклад за дейността на Медика АД през 2014 г. doc
Доклад на независимия одитор doc
Отчет на директора за връзка с инвеститори doc
Доклад на одитния комитет doc
Протокол от заседание на одитния комитет doc
Данни за членовете на одитния комитет doc
Декларация на Дойчин Станчев по Закона за независимия финансов одит doc
Декларация на Ваньо Мишев по Закона за независимия финансов одит doc
Декларация на Иван Иванов по Закона за независимия финансов одит doc
Примерно пълномощно на акционер - юридическо лице doc
Примерно пълномощно на акционер - физическо лице doc
Правила за гласуване чрез пълномощник doc
Приложение №11 - информация относно публичното дружество doc
Отчет за изпълнение на програмата за прилагане на стандартите за корпоративно управл. за 2014 doc
Програма за прилагане на стандартите за добро корпоративно управление за 2014 doc
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 г. doc
Политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на Медика АД doc