» Общи събрания на акционерите

Общи събрания на акционерите

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Извънредно общо събрание на акционерите - 14.11.2014 г.

Материали
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на 14.11.2014 doc
Примерно пълномощно на акционер - юридическо лице doc
Примерно пълномощно на акционер - физическо лице doc
Правила за гласуване чрез пълномощник doc
Пазарна оценка за наем на недвижим имот doc
Доклад на УС на Медика до извънредно общо събрание на акционерите doc
Покана за извънредно общо събрание на акционерите на Медика АД doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД за свикване на извънредно общо събрание doc

Извънредно общо събрание на акционерите - 30.09.2014 г.

Материали
Протокол от извънредно общо събрание doc
Примерно пълномощно на акционер - юридическо лице doc
Примерно пълномощно на акционер - физическо лице doc
Правила за гласуване чрез пълномощник doc
Доклад на УС на Медика до извънредно общо събрание на акционерите doc
Пазарна оценка за наем на недвижим имот doc
Покана за извънредно общо събрание на акционерите на Медика АД doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД за свикване на извънредно общо събрание doc

Редовно годишно общо събрание на акционерите - 14.05.2014

Материали
Протокол от заседанието на редовно годишно общо събрание на акционерите doc
Покана за годишно общо събрание на акционерите на Медика АД doc
Протокол на УС за свикване на годишно общо събрание doc
Годишен финансов отчет на Медика АД за 2013 г. doc
Доклад за корпоративно управление doc
Отчет за изпълнение на програмата за прилагане на стандартите за корпоративно управл. за 2013 doc
Доклад за дейността doc
Доклад на одиторите doc
Отчет на директора за връзка с инвеститори doc
Доклад на Одитен комитет doc
Протокол на Одитен комитет за препоръка за избор на одитор doc
Примерно пълномощно за акционери физически лица doc
Примерно пълномощно за акционери юридически лица doc
Правила за гласуване чрез пълномощник doc
Предложения за решения на УС doc
Предложение на НС за решение по точката за промяна в Политиката за възнагражденията doc
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2013 г. doc
Политиката за възнагражденията, приета на извънредното събрание през септември 2013 г. doc