» Общи събрания на акционерите

Общи събрания на акционерите

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Извънредно общо събрание на акционерите - 24.09.2013 г.

Материали
Протокол от заседанието на извънредно общо събрание на акционерите doc
Уведомление за взетите решения на извънредно общо събрание на 24.09.2013 г. doc
Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 24.09.2013 г. doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД за свикване на ИОС doc
Предложения за решения на УС на Медика АД по дн. ред на ИОС doc
Политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на Медика АД doc
Примерно пълномощно на акционер - юридическо лице doc
Примерно пълномощно на акционер - физическо лице doc

Редовно годишно общо събрание на акционерите - 09.05.2013

Материали
Протокол от заседанието на редовно годишно общо събрание на акционерите doc
Уведомление за взетите решения на Годишно общо събрание на 09.05.2013 г. doc
Съобщение за гласуван паричен дивидент doc
Покана за свикване на ОС на акционерите на 09.05.2013 г. doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД за свикване на ОС doc
Програма корпоративно управление 2012 doc
Информация за прилагане на Междунар. признатите стандарти за корпорат. управление doc
Доклад на независимия одитор към неконс. финансов отчет за 2012 г. doc
Годишен доклад за дейността на Медика АД през 2012 г. doc
Годишен неконс. финансов отчет на Медика АД за 2012 г. doc
Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститори doc
Доклад на одитен комитет doc
Протокол на Одитен комитет за препоръка за избор на одитор doc
Примерно пълномощно на акционер - физическо лице doc
Примерно пълномощно на акционер - юридическо лице doc
Правила за гласуване чрез пълномощник doc
Биографични данни за членовета на НС doc
Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК на Николай Ламбов doc
Свидетелство за съдимост на Радосвет Радев doc
Свидетелство за съдимост на Огнян Донев doc
Свидетелство за съдимост на Николай Ламбов doc
Предложения за решения на УС на Медика АД doc
Мотивиран доклад на УС за сделките по чл. 114 от ЗППЦК doc