» Общи събрания на акционерите

Общи събрания на акционерите

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Редовно годишно общо събрание на акционерите - 29.05.2012

Материали
Протокол от заседанието на редовно годишно общо събрание на акционерите doc
Годишен доклад за дейността на Медика АД през 2011 г. doc
Доклад на УС на Медика АД по чл. 114 от ЗППЦК doc
Доклад на независимия одитор към неконс. финансов отчет за 2011 г. doc
Доклад за резултати от извършена пазарна оценка по чл. 114 от ЗППЦК doc
Примерно пълномощно на акционер - юридическо лице doc
Примерно пълномощно на акционер - физическо лице doc
Предложения за решения на УС на Медика АД по дн. ред на ОС doc
Правила за гласуване чрез пълномощник на Медика АД doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД за свикване на ОС doc
Протокол от заседание на одитния комитет на Медика АД doc
Доклад на одитния комитет на Медика АД doc
Годишен неконс. финансов отчет на Медика АД за 2011 г. doc
Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститори doc
Покана за свикване на ОС на 29.05.2012 г. doc