» Общи събрания на акционерите

Общи събрания на акционерите

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Редовно годишно общо събрание на акционерите - 25.05.2011

Материали
Протокол от заседанието на редовно годишно общо събрание на акционерите doc
Съобщение за гласуван паричен дивидент doc
Примерно пълномощно на акционер - юридическо лице doc
Примерно пълномощно на акционер - физическо лице doc
Предложения за решения на УС на Медика АД doc
Правила за гласуване чрез пълномощник на Медика АД doc
Протокол от заседание на УС на Медика АД doc
Протокол от заседание на одитния комитет на Медика АД doc
Доклад на одитния комитет на Медика АД doc
Годишен финансов отчет doc
Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститори doc
Покана doc